• Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 2 grudnia 2019 roku.   

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
ALL-BIELIZNA.PL 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym all-bielizna.pl zlokalizowanym pod adresem https://all-bielizna.pl, zwanym dalej „Sklep”, prowadzonym przez firmę Beata Tomaszek z siedzibą w Żywcu adres: oś. 700-Lecia 3/74, 34-300 Żywiec, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 5531601396, Regon: 520190067, zwanym dalej „Sprzedającym”.

 

2. Sklep internetowy all-bielizna.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. 

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie all-bielizna.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

5. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą Towarów dostępnych w Sklepie jest Sprzedający. 

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby Sklep obsługiwany był przez wszystkie powszechnie stosowane na rynku przeglądarki. 

7.Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: 

- pod numerem telefonu +48 601 937 681 koszt połączenia za minutę rozmowy zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@all-bielizna.pl

- lub pod adresem korespondencyjnym i siedziby firmy Beata Tomaszek oś. 700-Lecia 3/74, 34-300 Żywiec

§2 
Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument, regulamin o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym all-bielizna.pl. 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający– podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Firma Beata Tomaszek z siedzibą w Żywcu adres: oś. 700-Lecia 3/74, 34-300 Żywiec, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 5531601396, Regon: 520190067. Adres do korespondencji:Beata Tomaszek, oś. 700-Lecia 3/74, 34-300 Żywiec

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego wraz z Usługami dodatkowymi.

6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem https://all-bielizna.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§3 
Składanie i realizowanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w sklepie all-bielizna.pl są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które podane zostają w dalszym procesie składania zamówienia. W każdej chwili koszty dostawy można sprawdzić w zakładce „Koszty wysyłki”

2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej lub drogą mailową na adres sklep@all-bielizna.pl.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Wszystkie Zamówienia składane w Sklepie związane są z obowiązkiem zapłaty.

4. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie Sprzedający wystawia Rachunek.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Klient musi również zaakceptować Regulamin zakupów w sklepie all-bielizna.pl.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający może się skontaktować z Klientem w celu weryfikacji danych oraz Zamówienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia na skrzynkę sklepu.

9. Zamówienia w Sklepie realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku płatności przelewem – w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia
 • w przypadku płatności online za pośrednictwem Dotpay, po pozytywnej weryfikacji płatności przez operatora
 • w przypadku płatności „za pobraniem” - w momencie złożenia skutecznego zamówienia

11. W przypadku braku części lub całości zamówionych Towarów, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta drogą telefoniczną bądź mailową. Decyzję o częściowej realizacji bądź anulacji Zamówienia podejmuje Klient.

12. W przypadku sprzedaży promocyjnej bądź wyprzedaży ilość Towaru objętego promocją może być ograniczona. Zamówienia promocyjne realizowane są w kolejności złożonych zamówień w Sklepie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania pozostałych Zamówień w przypadku wyczerpania się Towarów promocyjnych.

§4 
Koszty, terminy i warunki dostawy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą e-mailową na adres sklep@all-bielizna.pl. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar dostarczany jest do Klienta wyłącznie za pomocą wyspecjalizowanych firm świadczących usługi kurierskie.

3.Termin dostawy Towaru do Klienta = termin wysyłki + czas doręczenia w zależności od firmy za pośrednictwem, której odbywa się dostawa. Termin wysyłki podany jest na karcie produktu i zależy od dostępności danego produktu u Sprzedającego. Czas doręczenia towaru zależy wybranej przez klienta opcji dostawy i firmy za pośrednictwem której odbywa się dostawa. 
Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostaw Towarów znajdują się w zakładce „Terminy dostaw”.

4.Koszty dostawy ponosi Klient. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty wysyłki”.

5. Dostawa realizowana jest tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

6. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu i opakowania przesyłki. W przypadku uszkodzeń, zobowiązany jest do spisania protokołu w obecności pośrednika (kurier, poczta polska) oraz do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Sprzedającego. Protokół powinien zawierać następujące dane: data i miejsce odbioru paczki, szczegółowy opis uszkodzeń oraz zdjęcia, podpis Klienta oraz pracownika firmy dostarczającej Towar.

§5 
Płatności

1. Na wszystkie Towary zamówione w Sklepie wystawiane faktury VAT i paragony niefiskalne.

2. Wszystkie Zamówienia związane są obowiązkiem zapłaty przez Klienta.

3. Klient dokonując zakupów w sklepie all-bielizna.pl ma możliwość zapłaty za zakupiony towar:

 • gotówką za pobraniem (przy odbiorze towaru), przy tej opcji pobierana jest dodatkowa opłata w zależności od wybranej opcji dostawy / operatora, w kwocie nie większej niż prowizja ustalona przez danego operatora
 • przedpłatą - przelew na rachunek bankowy 
  Beata Tomaszek
  Numer rachunku: 75 1050 1070 1000 0097 4660 8232
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§6 
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta Dz.U.2014 poz.827). Oświadczenie z własnoręcznym podpisem Konsumenta może zostać doręczone Sprzedającemu w formie pisemnej na adresBeata Tomaszek oś. 700-Lecia 3/74, 34-300 Żywiec
, bądź e-mailem w postaci skanu bądź zdjęcia na adres sklep@all-bielizna.pl.

2.Termin wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od daty otrzymania Towaru.

3. Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od umowy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego: Beata Tomaszek oś. Pod Grapą 7/3, 34-300 Żywiec

4.Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

5.Zwrot kwoty uiszczonej za Zamówienie(koszt produktów wraz z wszystkimi kosztami które poniósł Konsument,za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu.

6.Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu prawa do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajdują się w zakładce Odstąpienie od umowy, reklamacje.

§7 
Rękojmia. Procedura reklamacji

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10. Koszty przesyłki wadliwego produktu ponosi Sprzedający.

9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

10. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad

d. żądania usunięcia wady

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

13. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

15. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

16. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

18.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Aby skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr

§8 
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia.

4.W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”

 

5. Szczegółowe informacje w zakresie gromadzenia, przetwarzania, dostępu do danych osobowych, ich aktualizacji oraz usunięcia, znajdują się na stronie „Polityka prywatności”.

§9 
Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10 
Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2019 r.